Nazwa Obiektu
ul. Ulica 11
11-111 Miejscowość
TEL. 000 000 000
e-mail: info@nazwa.pl
Tworzenie stron www
Facebook Youtube

Opinie klientów

Wycieczka do Pragi 16.08.2017r.super,bardzo dziękuje wspaniałemu przewodnikowi - Pan Mariusz najlepszy!!!!!!

Wycieczka do Pragi 14.08.2017 super !!! - a najlepszy i bezcenny przewodnik - Pan Mariusz - kompetentny, z poczuciem humoru,…

Jednodniowa wycieczka do Pragi - 10/10 !!. Perfekcyjna organizacja wycieczki, wspaniały przewodnik z ogromną wiedzą i dawką humoru (Pan Mariusz…

zobacz więcej opinii
zielona_dolina_ulotka

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne „Zielona Dolina” z siedzibą w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3go Maja 47. Właścicielem biura jest firma Izbica Rafał Tyblewski ul. Koœściuszki 38 Karpacz NIP 611-249-29-80. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późŸniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru organizatorów i poœśredników turystycznych województwa dolnoœląskiego pod numerem 549 oraz gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA nr M 256357.

2. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW.
Biuro ubezpiecza uczestników wycieczki w Sigal Iduna Ubezpieczenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.  Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura podróży przez Klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wycieczki.

3. Szczegółowy program, koszt, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podane są w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

4. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% całej kwoty nie później niż na 2 dni przed zaplanowanym wyjazdem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% miejsc w zaplanowanym terminie wycieczki. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą oraz otrzyma ofertę zamiany terminu wycieczki na inny. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

6. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

7. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z przewodnikiem lub organizatorem telefonicznie. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.

8. Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne niedogodności wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

9. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonywania określonych w Umowie wpłat na Imprezę, pod rygorem zerwania umowy.

10. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu, odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.

11. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta z przyczyn leżących po stronie uczestnika- Klienta, np. rezygnacja z części lub całości programu, rażącego spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu z własnej woli uczestnika itp.

12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy (przez siebie) szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej powstania (np. autokar) z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

 

Życzymy niezapomnianych wrażeń!!

banki